Algemene voorwaarden

Laatst geüpdatet op 14 juni 2021
Anneleen Coppens
Collegebaan 2G bus 002
9090 Melle
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0843.373.725
BTW BE-0843.373.725
E-mail: info@bijouxdeluxe.be
Telefoon: +32497683430

1. TOEPASSING

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING

Elke offerte is vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden aan een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met de uitvoering ervan begonnen zijn. De informatie over de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde bestellingsinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

3. BETALING

Voor betaling is er de keuze uit Creditcard, PayPal, Bancontact en overschrijving. Eventuele onjuistheden moeten door de Klant meteen gemeld worden zodat het bedrag kan gecorrigeerd worden.  

4. LEVERING EN VERZENDKOSTEN

Producten worden enkel geleverd in België en pas nadat de betaling ontvangen is. De levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de 2 tot 5 werkdagen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Onze prijzen omvatten niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

De verzendkosten bedragen 6 EUR voor levering binnen België en dit is aangetekend, je ontvangt dus een tracking nummer.

Je kan ook kiezen voor ophaling, dit is gratis en hiervoor kan je mailen naar info@bijouxdeluxe.be voor het maken van een afspraak.

Vanaf 100 EUR vallen de leveringskosten weg. Ook hier wordt een tracking nummer aan de Klant bezorgd.

5. PRIJS

Alle prijzen op de website zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Klant. Anneleen Coppens behoudt het recht om prijzen of leveringskosten op elk ogenblik te wijzigen, doch is er een engagement om de gepubliceerde prijzen op het moment van aankoop door de gebruiker effectief toe te passen.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden we ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

7. KLACHTEN

Klachten moeten gemeld worden via mail vooraleer er iets teruggestuurd wordt, anders worden teruggestuurde goederen niet aanvaard. Dit moet meteen na leveringsdatum gemeld worden aan info@bijouxdeluxe.be.

8. GARANTIE EN RETOUR

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. 

Om beroep te doen op de garantie, moet de klant de bestelbevestiging kunnen voorleggen. Er dient door de Klant vooraf contact te worden opgenomen op info@bijouxdeluxe.be. Het product wordt teruggestuurd op kosten van de Klant. Elk gebrek dient binnen de 14 dagen na aankoop te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen in het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

De oorspronkelijke verzendkosten worden in geval van een terugbetaling niet gedragen door de Verkoper maar door de Koper.

9. VERZAKINGSRECHT

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de zeven werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Anneleen Coppens, Collegebaan 2G bus 002, 9090 Melle. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

10. GESCHENKBONNEN

Een Bijoux Deluxe geschenkbon is geldig bij aankoop via de website www.bijouxdeluxe.be. Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum van aankoop geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

11. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

12. PERSOONSGEGEVENS

Door te bestellen op de www.bijouxdeluxe.be staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Anneleen Coppens zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

13. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Bijoux Deluxe (Anneleen Coppens) of rechthebbende derden. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Bijoux Deluxe (Anneleen Coppens) of de rechthebbende derden tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.

Namaak van onze modellen is verboden.

Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten wordt dit gemeld aan de advocaat.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.